Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím (majitel) a kupujícím (spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění).

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající může změnit cenu zboží bez upozornění kupujícího. Celková hodnota již přijaté objednávky kupujícího se touto změnou ceny zboží nemění.

Prostředky komunikace

Kupující i prodávající si hradí vzniklé náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (telefon, email) dle platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím osobně, telefonicky nebo prostřednictvím internetového obchodu. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení využije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží. 

Dodání zboží

Při objednání zboží telefonicky či prostřednictvím internetového obchodu bude toto zboží doručeno prostřednictvím služeb buď České pošty, a.s. Kupujícímu se bude k ceně zboží započítávat i odpovídající cena za dodání dle aktuálního tarifu dopravce.

Platební podmínky

Zboží bude dodáno na dobírku, platba tedy bude probíhat při předání zboží kupujícímu 3. osobou (přepravcem). Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Při Platbě předem na účet bude zboží odesláno po přijetí platby na účet.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako kupující (tzn. spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění) prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Kupující může realizovat toto své právo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky: 

  • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
  • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.). Kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. 


Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7 zákona, má prodejce právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodejce je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. 

Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • na dodávku spodního prádla,
  • spočívajících ve hře nebo loterii. 


Peníze jsou vráceny platbou prostřednictvím složenky poukázanou na jméno a adresu kupujícího. 

Zboží zasílejte na adresu:

MOOF CLOTHING CO.
Opatovická 18
Praha 1
110 00

Odpovědnost za vady a reklamace

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační řád.

Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tyto data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi. 

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 28. 6. 2015. Změny vyhrazeny.